Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Adómérséklési kérelem

Adómérséklési kérelem fogadása és elbírálása

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Tóth Vivien (62) 530-156 toth.vivien@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 6-os ablak

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Adómérséklési kérelem formanyomtatvány  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

A hatóság határozatát (végzését) az adózó javára az adó megállapításához való jog elévüléséig módosítja vagy visszavonja.


Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kérelmet a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani írásban.


A kérelemhez szükséges mellékletek

A kérelemnek nincs kötelező melléklete.


Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:
A kérelem benyújtása illetékmentes.


Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a kérelem benyújtásától számított 30 nap.


A jogorvoslati lehetőségekről:

A kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz.

Az ügyintéző a fellebbezés nyomán visszavonhatja, illetve módosíthatja a határozatot.. A fellebbezés saját hatáskörben való visszavonás, módosítás mellőzése esetén a Kormányhivatalhoz kerül.

A fellebbezés alapilletéke a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 500.000 Ft, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített illetékbeszedési számla javára, a Polgármesteri Hivatal házipénztárában vagy banki átutalással kell a fellebbezés benyújtásával egyidőben teljesíteni.


Az alkalmazott jogszabályokról:

 • 2003. évi XCII. törvény 134. §, 165-169. §-ai 
 • 2003. évi XCII. törvény 170-172. §-ai 
 • illetékkel kapcsolatban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény 29. § 


Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

A törvény értelmében ha Adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.

Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53-55. §-ai szabályozzák.


Tájékoztatás az elektronikus úton végezhető cselekményekről

 • Kérelem beadása 
 • Időpont-egyeztetés 
 • Értesítés 
 • Hiánypótlás 

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:


Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja; 
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján; 
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait; 
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell; 
 • az eljárás során észrevételeket tehet; 
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt; 
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet; 
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni; 
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen. 


Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni; 
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására; 
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás