Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Adóigazolás

Adóigazolásokra irányuló kérelmek fogadása, illetve adóigazolások kiadása

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Nagy Tibor (62) 530-156 nagy.tibor@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 6-os ablak

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neveÁNYKPDF
Adóigazolás magánszemély és egyéni vállalkozó részére    
Adóigazolás társas vállalkozás részére    

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Az adózó kérelmére az adóhatóság adóigazolást ad ki az adózó által megjelölt célból (pl. pályázat, hitel felvétel, sárga forgalmi rendszám, ezzel igazolja, hogy nem tartozik az adóhatóságnak stb. céljából). Az adóigazolás tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.


Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

Az adóigazolás iránti kérelmet személyesen, írásban, távközlési eszközök útján, illetve elektronikus úton is be lehet nyújtani az önkormányzati adóhatósághoz a fent megjelölt elérhetőségeken. A kérelem írásban nyújtható be.


A kérelem tartalma

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét, címét, adószámát, magánszemély esetén születési helyét, idejét, anyja nevét, és azt, hogy milyen célból kéri az igazolást.


A kérelemhez szükséges mellékletek

Amennyiben meghatalmazott jár el az ügyben, csatolni kell a meghatalmazást.


Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

Az igazolás kiadása illetékmentes


Az ügyintézés határidejéről:

Az adóhatóság az adóigazolást a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül köteles kiadni.


A jogorvoslati lehetőségekről:

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de az igazolás felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy az adóigazolás tartalma valótlan.


Az alkalmazott jogszabályokról:

 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • 83-84. §-ai., illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. §-a.


Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

A törvény értelmében ha Adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény adótitkot szabályozó 53-55. §-ai alapján az adóhatóság az adótitoknak minősülő adatokat az érintett adózón kívül másnak nem hozhatja tudomására.


Tájékoztatás az elektronikus úton végezhető cselekményekről

 • Kérelem benyújtása
 • Időpont egyeztetése
 • Értesítés
 • Hiánypótlás


Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:


Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell;
 • az eljárás során észrevételeket tehet;
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt;
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.


Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni;
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.
 • Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.
 • Az adókötelezettség magában foglalja:
 • a bejelentést,
 • az írásbeli nyilatkozattételt az adókötelezettségről
 • az adó megállapítását,
 • az adóbevallás megtételét,
 • adófizetést és adóelőleg fizetést,
 • bizonylat kiállítást és megőrzést,
 • nyilvántartás vezetését (könyvvezetést),
 • adatszolgáltatást

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás