Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Közterület-használati engedélyek kiadása

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Filakné Enyedi Andrea (62) 530-100/258

filakne@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 27.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Közterület-használati engedélyek kiadása iránti kérelem  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Közterület-használati engedély kiadását akkor kell kérelmezni, amikor az ingatlan-nyilvántartásban közterületként meghatározott területen olyan tevékenységet kívánnak végezni, amellyel a közterületet átmenetileg magáncélra használják fel (például: építési munkálatokkal kapcsolatos építőanyag tárolás, árusítás, árubemutatás, vendéglátóipari előkert létesítése, stb.).

A közterület használati engedélyt annak kell kérnie írásban, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a közterület tényleges használatát megelőző 8 napon belül kell előterjeszteni.

Fontos tudni, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

A polgármesteri hivatalban egy nyomtatványt kell kitöltenie a kérelmezőnek, illetve az esetlegesen szükséges egyéb dokumentumot is csatolni kell, például a nem kérelmező tulajdonában lévő ingatlan előtti közterület használathoz, az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát, helyszínrajzot. A hatóság az eset körülményeinek megvizsgálása után - szükség esetén a helyszín megvizsgálását követően - határoz a közterület-használat engedélyezéséről. Az engedélyt azonban közérdekből visszavonhatja, illetve köteles is visszavonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett módon és célra használja, vagy a díjat az esedékesség után, a felszólítást követően sem fizette meg.

Az engedélyt kapott személy (az engedélyes) a hatóságnál tett bejelentéssel a közterület-használatot megszüntetheti, és ezután nem kell a fennmaradó időre díjat fizetnie.

A közterület-használati díj mértékét a Hódmezővásárhely MJV. Önkormányzatának a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 12/2016. (II.05.) Önk. rendelete tartalmazza.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kitöltött és aláírt kérelmet a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoportjához kell benyújtani. (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 27-es számú iroda) A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. A kérelem írásban nyújtható be.

 

A kérelem tartalma

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az engedélyt kérő nevét és állandó lakó-, szék-, vagy telephelyének címét,
 • a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni,
 • a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, A használni kívánt közterület mértéke, nagysága m2-ben. A közterülethasználat helyének megjelölése (utca, házszám, stb.)
 • helyszíni vázlatot, amelyen feltüntetik a használni kívánt közterületen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket, köztárgyakat és úttartozékokat, valamint zöldleltárt, illetve az igénybe veendő közterületet,
 • vendéglátó előkert esetén a nyitvatartási idő közlését.
 • A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat: (vállalkozói igazolvány, működési engedély, építési engedély) Az engedély száma, kelte, az engedélyt kiadó szerv neve:
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan előtti közterület használathoz, az érintett ingatlan tulajdonoságának hozzájárulása szükséges. 


A kérelemhez szükséges mellékletek

A formanyomtatványon kívül a beadáshoz szükségesek a következő mellékletek: helyszínrajz (1:500; 1:1000), árusító-berendezés terve, vagy fotója, tulajdonosi hozzájárulás.
Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A közterület-használati engedély kiadása iránti eljárás illetéke 3000 forint illetékbélyeggel leróva.

 

Az ügyintézés határidejéről:

sommás eljárás esetében 8 nap, teljes eljárás esetében 60 nap

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

Az ügyfél (a kérelmező) és akire a közterület-használati engedélye iránti kérelmet elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, a határozattal szemben - az annak kézbesítésétől számított 15 napon belül - fellebbezéssel élhet. A fellebbezést - amelynek illetéke 5000 forint - a sérelmezett határozatot hozó hatóságnál kell benyújtani. Amennyiben a hatóság a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, a beadványt 8 napon belül továbbítani köteles a másodfokon eljáró Képviselő-testülethez. A fellebbezést a képviselő testület a soron következő ülésen bírálja el.

Amennyiben az arra jogosult élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot ennek elbírálásáig nem lehet végrehajtani, kivéve azt a lehetőséget, ha a hatóság a határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:


• a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 12/2016. (II. 05.) Önk. rendelet

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 


Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.
Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

 

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja;
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján;
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait;
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell;
 • az eljárás során észrevételeket tehet;
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt;
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet;
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni;
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen.


Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni;
  • köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni.
  • a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.
  • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására;
  • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben.

 

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás