Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Idegenforgalmi adó

A helyi adókról szóló 1990. Évi C. Törvény alapján Idegenforgalmi adó bevallás fogadásának és feldolgozásának támogatása

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Tóth Vivien (62) 530-156 tothvivien@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 6-os ablak

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neveÁNYKPDF
Idegenforgalmi adó bevallás nyomtatvány    
Nyomtatvány túlfizetés rendezéséhez  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Adókötelezettség:

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt és ezért térítést fizet.

Az adóbeszedésre kötelezett az adó összegét közli a magánszeméllyel és az adót beszedi. A beszedett adóról köteles az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni. Az adómentes tartózkodás jogcíméről az adóalany nyilatkozatát be kell szereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetnie. A nyilvántartás és a nyilatkozat formáját e rendelet melléklete tartalmazza.


Az adó alapja, mértéke

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 100.-Ft


Hol és hogyan kell benyújtani a bevallást?

A kitöltött és aláírt adóbevallási nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani és ezzel egyidejűleg az adót megfizetni a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig. (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala , Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) A bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. A bevallás írásban, illetve az erre szolgáló ügyintézési felületen nyújtható be.


A bevallás tartalma

A bevallási nyomtatványgarnitúrát a mellékelt kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.
A kiegészítő lapokhoz egy egységes kitöltési útmutató áll rendelkezésre, a kiegészítő lapokat együtt kell kezelni a bevallási főlappal


Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A bevallás benyújtása díj- és illetékmentes.


Az ügyintézés határidejéről:

A bevallás feldolgozásának határideje az ügyintézés általános szabályainak megfelelően 30 nap. (a határidőnek az ügyfél szempontjából nincs jelentősége)


A jogorvoslati lehetőségekről

Jogorvoslati lehetőség az adott ügyben nincs, mert csak a bevallás számítógépes feldolgozása történik meg, az ügyben az adóhatóság részéről nem születik határozat.


Az alkalmazott jogszabályokról:

Az állandó jellegű idegenforgalmi adóra vonatkozóan

 • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35-40. §-ai, 
 • az idegenforgalmi adóról szóló 37/2001 (12.18.) Kgy. sz. rendelet 
 • az dózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 


Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

A törvény értelmében ha Adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.

Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53-55. §-ai szabályozzák.


Tájékoztatás az elektronikus úton végezhető cselekményekről

 • Bevallás benyújtása 
 • Időpont egyeztetése 
 • Értesítés 
 • Hiánypótlás 


Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja; 
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján; 
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait; 
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell; 
 • az eljárás során észrevételeket tehet; 
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt; 
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet; 
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni; 
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen. 


Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni; 
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására; 
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben. 
 • Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről. 
 • Az adókötelezettség magában foglalja: 
 • a bejelentést, 
 • az írásbeli nyilatkozattételt az adókötelezettségről 
 • az adó megállapítását, 
 • az adóbevallás megtételét, 
 • adófizetést és adóelőleg fizetést, 
 • bizonylat kiállítást és megőrzést, 
 • nyilvántartás vezetését (könyvvezetést), 
 • adatszolgáltatást

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Len-in Mánia az Emlékpontban 2018. november 9. - 2019. február 24.
Tájak, érzelmek. Holler László kiállítása 2019. január 19. - 2019. március 10.
Kovács Imre Attila köteteinek bemutatója 2019. január 24. 17:00 - 18:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás