Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Kereskedelmi ügyek

Tájékoztatás kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges bejelentés/kérelem beadásához


Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Cseriné Posztós Krisztina (62) 530-151 posztosk@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 


Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 24.


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Működési engedély irányti kérelem
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés
Adatváltozás bejelentésére szolgáló adatlap
Kereskedelmi tevékenység megszűnéséről szóló bejelentés
Működési engedély leadása adatváltozás miatt
Hozzájáruló nyilatkozat
Meghatalmazás közigazgatási ügyekhez


Ügy leírása, szükségessége, folyamata

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban. Szolgtv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) tartalmazza a bejelentés és működési engedély alapján gyakorolható kereskedelmi tevékenységek folytatásának szabályait.

A Kr. a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek működési engedélye kiadásának, a kereskedők és az üzletek nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékenység egyes kereskedési formákban való folytatásának részletes szabályait állapítja meg.

 

A rendelet alkalmazásában

Bejelentés-köteles termékkörök: a Kr. 6. mellékletében meghatározott termékkörök.
Engedélyköteles kereskedelmi termékkörök: a Kr. 3. mellékletében meghatározott termékkörök.


Vonatkozó jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól; 
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (továbbiakban: Itv.);
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;
 • 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről;


Az eljárások illetéke, díja

 • Bejelentés-köteles tevékenység:3 000 Ft-os illetékbélyeg
 • Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes
 • Működési engedély: Illetékmentes
 • Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes

 

Eljáró hatóság

A mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzője jár el.

A többi kereskedelmi tevékenység esetén a tevékenység helye szerinti jegyző az illetékes kereskedelmi hatóság.

 

Eljárás bejelentés-köteles termékkörök esetén

Bejelentés-köteles termékkör esetén a bejelentés megtételét követően megkezdhető a kereskedelmi tevékenység.

Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges illetékbélyeggel ellátva, becsatolva a szükséges dokumentumokat.

Amennyiben a bejelentés megfelel a Szolgtv. 22. § és a Kr. 6. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba veszi a bejelentést tevőt. A jegyző által vezetett közhiteles nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Amennyiben jogszabály előírja egyes termékkörök esetén, hogy a forgalmazáshoz külön hatóság engedélye szükséges, akkor – bár működési engedélyt nem kell kérni – a külön engedély iránti kérelmet a tevékenység köztelező bejelentésével együtt a jegyzőhöz is be lehet nyújtani, aki azt továbbítja a külön engedély kiadására illetékes hatósághoz.

Az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 12. § (1) alapján: a 2. mellékletben felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a járási állategészségügyi hivatal külön engedélyével történhet.

 

Eljárás üzletköteles termékkörök esetén

Üzletköteles termékkört csak jogerős működési engedély birtokában lehet értékesíteni.
A működési engedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a kereskedelmi tevékenység szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani, becsatolva szükséges dokumentumokat.

Amennyiben a kérelem megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a kereskedelmi hatóság lefolytatja a működési engedélyes eljárást, majd a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

Adatváltozás bejelentése bejelentés-köteles és működési engedély köteles termékköröknél:

A kereskedő a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek, mint szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.

A jegyző az adatokban történt változást a bejelentés alapján a nyilvántartásba bejegyzi.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változást - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.


Megszüntetés:

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységnél: a Szolgtv. 24. § (3) alapján a szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.


Üzletköteles-termékkörök esetén:

az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni a jegyzőnek. A jegyző a bejelentést követően haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, és az üzletet törli a nyilvántartásból.

 

Bejelentés vagy engedély nélkül végzett kereskedelmi tevékenység esetén:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

A bírság összege a 186/2009 (IX.10.) Korm. rendelet 2. § (1.) bek. alapján az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint.

Ügyleírás:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban. Szolgtv.) és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) tartalmazza a bejelentés és működési engedély alapján gyakorolható kereskedelmi tevékenységek folytatásának szabályait.

Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet végezni bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén az illetékes jegyzőhöz történő bejelentést követően, üzletköteles termékek esetén jogerős működési engedély birtokában lehet.


Szükséges okiratok

Csatolt okiratok

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) pl. bérleti szerződés;
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.


Mellékletek

 • igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről vagy cégkivonat (végzés),, aláírási címpéldány (cég esetén); 
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
 • tevékenység megkezdésekor a vásárlók könyve hitelesítés céljából
 • kommunális hulladék elszállításáról szóló vállalkozói szerződés


A kérelem benyújtható:

 • postai úton: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
 • személyesen: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport Fsz. 24. irodában, ügyfélfogadási időben

 

Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő bejelentés beérkezésétől számított 15 nap, illetve a kérelem beérkezésétől számított 21 nap.

A bejelentés-köteles tevékenység esetén az eljárásért 3 000 Ft. általános tételű eljárási illetéket kell illetékbélyeg formájában leróni a kérelmen.

Működési engedélyes eljárás: 2016.01.01-től illetékmentes.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól; 
 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;
 • 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (továbbiakban: Itv.);
 • 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;
 • 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről;


Egyéb fontos tudnivalók:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés, működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.

Adatváltozást haladéktalanul, nyitvatartási idő módosítást és megszűnést 8 napon belül kell az illetékes jegyzőhöz bejelenteni.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

A látványos raktár: butella, motolla, behívótábla 2018. január 1. - 2018. december 31.
Hétköznapok Vénuszai 2018. január 1. - 2018. december 31.
65. Vásárhelyi Őszi Tárlat 2018. október 7. - 2018. december 2.

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás