Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Közterület-használati engedélyek kiadása

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Tóth Beáta (62) 530-100/258

toth.beata@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati Iroda, Lakás- és Helyiséggazdálkodási, Városgondnoksági Csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 27.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Közterület-használati engedélyek kiadása iránti kérelem  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Közterület-használati engedély kiadását akkor kell kérelmezni, amikor az ingatlan-nyilvántartásban közterületként meghatározott területen építkezést vagy más olyan tevékenységet folytatunk, amellyel a közterületet átmenetileg magáncélra használjuk fel (például: hirdetőtábla elhelyezése, árusítás, vendéglátóipari előkert létesítése, tehergépjármű tárolása, stb.).

Fontos tudni, hogy a közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

A polgármesteri hivatalban egy nyomtatványt kell kitöltenie a kérelmezőnek, illetve az esetlegesen szükséges egyéb dokumentumot is csatolni kell, például a nem kérelmező tulajdonában lévő ingatlan előtti közterület használathoz, az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát, helyszínrajzot. A hatóság az eset körülményeinek megvizsgálása után - szükség esetén a helyszín megvizsgálását követően - határoz a közterület-használat engedélyezéséről. Az engedélyt azonban közérdekből visszavonhatja, illetve köteles is visszavonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett módon és célra használja, vagy a díjat az esedékesség után, a felszólítást követően sem fizette meg.

Az engedélyt kapott személy (az engedélyes) a hatóságnak tett bejelentéssel a közterület-használatot meg is szüntetheti, és ezután nem kell a fennmaradó időre díjat fizetnie.

A közterület-használati díj mértékét a Hódmezővásárhely MJV. Önkormányzatának a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 12/2016. (II.05.) Önk. rendelete tartalmazza.

 

Hol és hogyan kell benyújtani a kérelmet?

A kitöltött és aláírt kérelmet a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Környezetvédelmi Csoportjához kell benyújtani. (Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. A kérelem írásban nyújtható be.

 

A kérelem tartalma

A kérelmet a mellékelt kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

 

A kérelemhez szükséges mellékletek

A formanyomtatványon kívül a beadáshoz szükségesek a következő mellékletek: helyszínrajz (1:500; 1:1000 ), a hirdető-, árusító-berendezés terve, vagy fotója, tulajdonosi hozzájárulás.
Az ügyintézéshez szükséges díjak, illetékek, azok befizetésének módja:

A közterület-használati engedély kiadása iránti eljárás illetéke 3000 forint illetékbélyeggel leróva.

 

Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyet a beérkezéstől számított 30 napon belül el kell bírálni. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele:

 • a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
 • a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 
 • a szakhatóság eljárásának időtartama, 
 • az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
 • elektronikus ügyintézés esetén a – Ket.-ben meghatározott – üzemzavar időtartama, 
 • a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő. 

Az eljáró hatóság az ügyintézési határidőt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja. Erről értesíteni kell az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás megindításáról értesítettek.

 

A jogorvoslati lehetőségekről:

Az ügyfél (a kérelmező) és akire a közterület-használati engedélye iránti kérelmet elbíráló határozat rendelkezést tartalmaz, a határozattal szemben - az annak kézbesítésétől számított 15 napon belül - fellebbezéssel élhet. A fellebbezést - amelynek illetéke 5000 forint - a sérelmezett határozatot hozó hatóságnál (a polgármesteri hivatal lakosságszolgálati irodájánál) kell benyújtani. Amennyiben a hatóság a fellebbezésben foglaltaknak nem ad helyt, a beadványt 8 napon belül továbbítani köteles a másodfokon eljáró Képviselő-testülethez. A fellebbezést a képviselő testület a soron következő ülésen bírálja el.

Amennyiben az arra jogosult élt a fellebbezés lehetőségével, a határozatot ennek elbírálásáig nem lehet végrehajtani, kivéve azt a lehetőséget, ha a hatóság a határozatot a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította.

 

Az alkalmazott jogszabályokról:

 • a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 12/2016. (II. 05.) Önk. rendelet
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 


Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

A hatóság köteles gondoskodni a tudomására jutott személyes adatok, törvény által védett adatok és a hivatásbeli titkok megőrzéséről. Az eljárás alatt a hatóságnak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy ezen adatok nyilvánosságra kerüljenek vagy illetéktelen személyek tudomására jussanak. A hatóság csak abban az esetben továbbíthat adatokat más szervhez, ha erre külön törvény feljogosítja vagy az érintett beleegyezett.

Az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

 

Az ügyfél jogai a hatóság előtt:

 • kezdeményezheti eljárás megindítását, illetve kérelmét visszavonhatja; 
 • eljárhat törvényes képviselője, vagy meghatalmazottja útján; 
 • hiányosan benyújtott kérelem esetén az ügyfelet hiánypótlásra kell felhívni, ekkor az ügyfél az előírt határidő alatt pótolhatja a kérelem hiányait; 
 • részt vehet a tanú és a szakértő meghallgatásán, a szemlén és a tárgyaláson; ezekről az ügyfelet értesíteni kell; 
 • az eljárás során észrevételeket tehet; 
 • az eljárás során szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet, illetve megtagadhatja a nyilatkozattételt; 
 • betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot készíthet, kérhet; 
 • a hatóság, szükség esetén, köteles tolmácsot, illetve jeltolmácsot alkalmazni; 
 • jogorvoslattal élhet a hatóság meghatározott határozatai ellen. 


Az ügyfél kötelezettségei a hatóság előtt:

 • hivatalból indult, vagy hivatalból folytatott eljárásban a hatóság idézésére köteles megjelenni; 
 • a hatóság felhívására köteles meghatározott okiratok, más iratok bemutatására; 
 • az eljárás során számára a hatóság által előírt cselekményeket teljesítenie kell, ha nem így tesz, akkor a törvényben meghatározott esetekben eljárási bírság szabható ki az ügyféllel szemben. 

 

Az eljáró hatóság folyamatosan tájékoztatja az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről.

Eseménynaptár

Közelgő határidők

A Plohn Műterem 75 éve (1869-1944) 2019. május 31. 17:00 - 18:00
Nagy-Magyarországtól Nagy-Romániáig 2019. június 6. 17:00 - 18:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás