Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Telekadó

A helyi adókról szóló 1990. Évi C. törvény alapján telekadó megállapításához a bevallás fogadásának és feldolgozásának támogatása

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Tóth Vivien (62) 530-156 toth.vivien@hodmezovasarhely.hu

 

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Ügyfélszolgálat 6-os ablak.

 

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány neveÁNYKPDF

Nyomtatvány túlfizetés rendezéséhez

 -  
Bevallás telekadóról, alapterüet szerinti adózás esetén  

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata


2016. adóévben hatályos szabályok alapján

Adókötelezettség: adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. Teleknek minősül telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, a külterületen fekvő termőföldet, a tanyát, a közút területét,a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet, a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó területét, az erdőt,az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet. Termőföldnek minősül az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet.

Az adó alanya: Ha a telek vonatkozásában nem áll fenn valamely, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagyoni értékű jog, az adóalany az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa.

Ha a telek vonatkozásában valamely, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, vagyoni értékű jog áll fenn, az adóalany - a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy ettől eltérő megállapodása hiányában - az, aki a naptári év első napján a vagyoni értékű jog jogosultja.

A telek tulajdonosa és a telek vonatkozásában fennálló vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodhat abban, hogy az adókötelezettséget

  • kizárólag egyikőjük viseli, vagy
  • közösen viselik.

Ha az adókötelezettség közös viselésére vonatkozó megállapodásukban a megállapodó felek nem szólnak az adókötelezettség őket terhelő arányairól, az esetben vélelmezni kell, hogy szándékuk az 50-50 %-os adóteher megoszlására irányult.

Az adókötelezettség közös viselésére vonatkozó megállapodásukat a felek kötelesek a polgármesteri hivatalnál bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén ennek következményei a megállapodó felekre hárulnak.

Több tulajdonos, vagy/és vagyonértékű jog gyakorlására jogosult esetében az adókötelezettség -a tulajdoni, illetőleg jogosultsági hányadok arányának megfelelően alakul.


Az adó alapja és mértéke

A telekadó alapja a telek m2-ben számított alapterülete.


Az alapadó az adókötelezettség alá eső telek minden egész m2 után

  • I. körzetben 335.- Ft 
  • II. körzetben 80.- Ft 
  • III. és IV. körzetben 50.- Ft 
  • V. körzetben homokbánya, kiállítási terület, szárító, szárítóüzem esetén 335 Ft, szérűskert és műhelyépület, udvar esetén 60 Ft, ezek kivételével az v. körzetben minden terület 140 Ft.


I. körzet: a Deák Ferenc utca; a Petőfi utca; az Andrássy út Kálvin János térig húzódó szakasza; a Kálvin János tér; a Bajcsy-Zsilinszky utca; a Hódtóban a vasút által határolt rész az Ady Endre útig; az Ady Endre út; a Hősök tere; a Kodály Zoltán utca a Hunyadi utcáig; a Hunyadi utca; a Zrínyi utca Madách utcáig húzódó szakasza; a Madách utca; a Lázár utca és a Dr. Rapcsák András utca által bezárt terület


II. körzet: a Dr. Rapcsák András utca Deák Ferenc utca és Szántó Kovács János utca közötti szakasza; valamint a Szántó Kovács János utca


III. körzet: Hódmezővásárhely belterületének az I–II. körzeteken kívül eső része


IV. körzet: egyéb belterület (Batida, Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy)


V. körzet: külterület 

Hol és hogyan kell benyújtani a bevallást?

A kitöltött és aláírt adóbevallási nyomtatványt a polgármesteri hivatal adócsoportjához kell benyújtani az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül. A bevallási nyomtatvány az önkormányzat internetes honlapjáról letölthető. A bevallás adószámmal nem rendelkező adózó esetén írásbannyújtható be. Adószámmal rendelkező adózónak a bevallást az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a honlapon közzétett számítógépes program segítségével elektronikus úton kell teljesítenie.


Az ügyintézés határidejéről:

Az ügyintézés határideje a bevallás benyújtásának határidejétől számított 30 nap,ezen időszakon belül kerül sor az adóbevallás feldolgozására.


A jogorvoslati lehetőségekről:

A bevallás alapján hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat átvételét követő 15 napon belül kell benyújtani a határozatot kibocsátó adóhatósághoz.

Az ügyintéző a fellebbezés nyomán visszavonhatja, illetve módosíthatja a határozatott. A fellebbezés saját körben történő viszavonásának, módosításának mellőzése esetén az adóhatóság az ügyet felterjeszti a Kormányhivatalhoz.

A fellebbezés alapilletéke a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft és legfeljebb 500.000 Ft, amit az önkormányzati adóhatóságnál rendszeresített illetékbeszedési számla javára, a Polgármesteri

Hivatal házipénztárában vagy banki átutalással kell a fellebbezés benyújtásával egyidőben teljesíteni.


Fizetési határidő:
A telekadó első részletét március 15-ig, második részletét szeptember 15-ig kell megfizetni.


Az alkalmazott jogszabályokról:

Az állandó jellegű helyi iparűzési adóra vonatkozóan

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17-22. §-ai, 
  • a telekadóról szóló 44/2009. (12.12.) Kgy. . rendelet 
  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 


Az ügyfelet megillető adatvédelmi jogokról:

Az eljáró hatóság köteles gondoskodni a megismert személyes adatok védelméről, titkosságuk megőrzéséről. Az adóhatóság kötelessége, hogy ezek az adatok ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására. Azonban feladatai ellátása érdekében, jogosult megismerni és kezelni törvényben meghatározott adatokat, amelyeket csak akkor továbbíthat más szervnek, ha ezt számára törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul.

A törvény értelmében ha adótitoknak minősülő adatokat illetően az adóhatóság valamely alkalmazottja, vagy bármely, az eljárásba bevont szakértő megsérti a titoktartási kötelezettségét akkor, ha a megismert adótitkot vagy más titkot alapos ok nélkül illetéktelen személy részére hozzáférhetővé teszi, felhasználja vagy közzéteszi.

Az adótitkot az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53-55. §-ai szabályozzák.


Tájékoztatás az elektronikus úton végezhető cselekményekről
- Bevallás benyújtása

Eseménynaptár

Közelgő határidők

Kiállítás Kiss Lajos néprajzkutató, múzeumigazgató emlékére 2020. január 23. 17:00 - 2020. szeptember 27. 17:00
Eifert János fotóművész: VISSZAPILLANTÁS (1964-2020) 2020. február 23. - 2020. augusztus 30.
Dömötör Mihály: Metamorfózis (fotókiállítás) 2020. március 10. 18:00 - 2020. szeptember 15. 17:00

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás