Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése

Tájékoztatás Rendezvénytartási engedély kérelem beadásához.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Cseriné Posztós Krisztina (62) 530-151 posztosk@hodmezovasarhely.hu
kereskedelem@hodmezovasarhely.hu 


Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 24.


Ügyfélfogadási rend:

Hétfő 8:00 - 17:00
Kedd 8:00 - 16:00
Szerda 8:00 - 12:00
Csütörtök 8:00 - 16:00
Péntek 8:00 - 12:00

 

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Rendezvénytartási kérelem benyújtására szolgáló adatlap
Meghatalmazás közigazgatási ügyekhez

 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).


A rendeletet nem kell alkalmazni:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap, amelybe nem tartozik bele az esetleges hiánypótlás teljesítéséig terjedő idő, a szakhatósági eljárás időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama stb. Ezért javasoljuk, hogy a kérelem benyújtására a rendezvény megkezdését megelőzően minimum 60 nappal kerüljön sor.

A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek.

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 23/2011. (III. 8.) szóló Korm. rendelet alkalmazásában:

 • építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;
 • zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;
 • rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;
 • alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

 

Csatolandó okiratok:

1. Biztonsági terv 3 példányban, amelynek tartalmaznia kell:

 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét;
 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét;
 • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását;
 • a biztonsági személyzet létszámát;
 • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint
 • szabadtéri rendezvényeknél a viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet.

 

2. Tűzvédelmi szabályzat 2 példányban (ha külön jogszabály kötelezővé teszi)
3. Az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban és a tervezői nyilatkozatot,
4. A rendezvény helyszín használatának jogcímére vonatkozó okirat (kivétel: tulajdoni lap)
5. Cégkivonat, aláírási címpéldány
6. Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
7 A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását.
8. A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,


A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti általános építésügyi szakhatósági eljáráshoz szükséges építészet-műszaki dokumentáció a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 8. melléklet III./9. alapján:

 • Az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész alaprajza M=1:200-as méretaránynak megfelelő műszaki tartalommal.
 • Metszetek M=1:100-as méretarányban.
 • Az építészeti műszaki leírás, az I. rész 1.1.1-1.1.4. pontja szerinti tartalommal.
 • Tartószerkezeti műszaki leírás, amely tartalmazza az építmény tartószerkezetének leírását, jellemzőit, így különösen a következőket:

 

 1. a szerkezet alapvető rendszerének leírása,
 2. az alkalmazott számítási modell,
 3. a szerkezet típusa és méretei,
 4. a felelős tervező és szakági tervező neve, címe, jogosultsági száma,
 5. az építmény, építményrész az adott rendeltetésre megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak,
 6. a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése szükséges-e,
 7. a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű,
 8. a tervezett építmény, építményrész milyen műszaki megoldással teljesíti az OTÉK 50. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeket, az építmény tűzvédelmi kockázati osztályát,
 9. az adott rendeltetéssel érintett építmény, építményrész tartalmaz-e azbesztet.

 

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi, és igazolást állít ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A tevékenység megszüntetését az igazolás leadásával egyidejűleg haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

 

Ügyleírás:

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.
A kérelmet a zenés, táncos rendezvény helye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.


Szükséges okiratok:

 • Biztonsági terv 3 példányban, amelynek tartalmaznia kell: 
 • Tűzvédelmi szabályzat 2 példányban (ha külön jogszabály kötelezővé teszi)
 • Az építésügyi hatóság szakhatósági közreműködéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban és a tervezői nyilatkozatot, 
 • A rendezvény helyszín használatának jogcímére vonatkozó okirat (kivétel: tulajdoni lap)
 • Cégkivonat, aláírási címpéldány
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
 • A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását.
 • A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,


A kérelem benyújtható:

 • postai úton: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
 • személyesen: HMJV Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport Fsz. 24. irodában, ügyfélfogadási időben


Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 20 nap.
Az eljárásért 3 000 Ft. általános tételű eljárási illetéket kell illetékbélyeg formájában leróni a kérelmen.


Az alkalmazott jogszabályok:

 • 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvénynek működésének biztonságosabbá tételéről
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
 • 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól (pl.: működési engedély iránti kérelem, bejelentés kereskedelmi tevékenység végzésére, stb.).

Eseménynaptár

Közelgő határidők

A látványos raktár: butella, motolla, behívótábla 2018. január 1. - 2018. december 31.
Hétköznapok Vénuszai 2018. január 1. - 2018. december 31.
65. Vásárhelyi Őszi Tárlat 2018. október 7. - 2018. december 2.

Ügyfélfogadási rend

Járási Hivatal

Online időpontfoglalás

Online időpontfoglalás